Guo Jinyi

Guo Jinyi was born in Xinjiang in November of 1974. 1996 Guo Jinyi graduated from Xinjiang Changji Normal Academy. 2005 Guo Jinyi took part in Beijing Contemporary Art Exhibition. 2006 Guo Jinyi held individual exhibition in Zijin Qingge. 2007 He took part in Contemporary Art Exhibition in Bond Space.No comments:

Post a Comment